Splošni pogoji uporabe spletne strani www.neodvisnost.si

 1. Splošno

Inštitut za neodvisnost Ljubljana, izobraževanje in osveščanje na področju finančne, energetske, miselne in prehranske samooskrbe, Dunajska cesta 120, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ponudnik« ali »Inštitut«) je lastnik in upravljalec spletne strani www.neodvisnost.si, vseh z njo povezanih spletnih dejavnosti, spletnih portalov in digitalnih storitev ter aplikacij, ki so v nadaljevanju označene kot »spletna stran«.

Inštitut v okviru svoje dejavnosti med drugim opravlja tudi naslednje storitve:

 • izvedba delavnic, seminarjev in drugih vrst izobraževanj, ki so lahko izvedene samostojno ali kot del druge storitve (v nadaljevanju: storitve);
 • izdelava, priprava in trženje spletnih izobraževalnih programov in modulov (e- izobraževanj) s področja doseganja neodvisnosti na področju miselne, energetske, finančne in prehranske neodvisnosti ter razvijanju človeških potencialov;
 • izvajanje partnerskega programa; in
 • prodaja knjig in tiskovin;

v nadaljevanju skupaj: »storitve«.

Inštitut je sprejel te splošne pogoje uporabe spletne strani www.neodvisnost.si (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«), ki so javno objavljeni na spletni strani www.neodvisnost.si.

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse (registrirane) uporabnike oz. (neregistrirane) obiskovalce (v nadaljevanju: »uporabniki«) spletne strani www.neodvisnost.si.

Vsak uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral te Splošne pogoje, Politiko piškotkov in Politiko zasebnosti, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema.

Vstop na spletno stran www.neodvisnost.si pomeni, da se uporabnik strinja z omejitvami in pogoji, ki so določeni v teh Splošnih pogojih in da je bil predhodno jasno in izčrpno seznanjen tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov in o namenu obdelave podatkov, ki jih zbira Inštitut.

Splošni pogoji določajo pogoje uporabe spletne strani in storitev Inštituta ter pojasnjujejo, kako Inštitut uporablja osebne podatke in piškotke.

Če se Splošnimi pogoji ne strinjate in z njimi ne soglašate, vam Inštitut odsvetuje uporabo spletne strani, sodelovanje v spletnih dejavnostih ali storitve Inštituta in priporoča, da te spletne strani in / ali storitev ne uporabljate.

Inštitut si pridržuje pravico, da z namenom zaščite spletne strani, storitev in uporabnikov s tehnologijo in drugimi sredstvi blokira ali drugače prepreči vsakršno komunikacijo s spletno stranjo in vsakršno komunikacijo uporabnikom, ki s svojimi ravnanji kršijo pravice drugih oseb (npr. avtorske pravice). Inštitut lahko vsakemu kršitelju s tehnologijo in drugimi sredstvi prepreči uporabo storitve ali jo prekine, pri tem pa kršitelj ni upravičen do kakršnih koli denarnih ali drugih povračil.

Inštitut si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani, storitev in spletnih aplikacij kadar koli, na kakršen koli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga brez predhodnega obvestila uporabnikov spremeni, ažurira in / ali izbriše. Inštitut ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb.

 1. O spletni strani

Inštitut se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletni strani, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih ali vsebinskih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije, posredovane prek spletnega mesta www.neodvisnost.si in v povezavi s storitvami so zgolj informativne narave in Inštitut ne prevzema odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala  zaradi ali v povezavi z uporabo spletne strani, storitev ali njune vsebine oz. zaradi nemožnosti uporabe spletne strani ali storitev.

Uporabnik uporablja spletno stran in storitve na lastno odgovornost. Inštitut ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletne strani in/ ali storitev in/ali vsebin ter/ali informacij ali bi bila povezana z njimi. Inštitut ne jamči za nemoteno delovanje spletne strani in storitev in tudi ne nosi nobene odgovornosti za morebitne posledice njunega nedelovanja.

Nadalje Inštitut ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last Inštituta, prav tako pa ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Uporabnik razume in soglaša, da spletna stran oziroma portali in ostale storitve Inštituta lahko vsebujejo povezave do spletnih strani, ki so v lasti in upravljanju tretjih oseb in uporabljajo drugačne splošne pogoje in politiko zasebnosti kot Inštitut. Pred uporabo spletnih strani tretjih oseb mora uporabnik preveriti njihove splošne pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Kljub morebitnemu obstoju povezav oz. sklicevanja na spletne strani tretjih oseb na spletnih straneh oz. v storitvah Inštituta, Inštitut ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb (neomejeno na zakonitost, vsebino in kvaliteto).

 1. Registracija uporabnika (uporabniški račun)

Za uporabo določenih vsebin in storitev na spletni strani www.neodvisnost.si, se mora uporabnik registrirati in ustvariti uporabniški račun.

Uporabnik mora biti za registracijo star najmanj osemnajst let.

Uporabnik mora za uspešno prvo registracijo na spletni strani v prijavni obrazec vnesti

 • osebne podatke: elektronski naslov in geslo;
 • označiti polje, da se strinja s temi Splošnimi pogoji; in
 • če želi prejemati promocijski material, označiti polje, da soglaša s tem, da Inštitut za namen izvajanja promocijskega oglaševanja obdeluje uporabnikove osebne podatke, ki jih je uporabnik vnesel v prijavni obrazec ob registraciji.

V primeru spremembe osebnih podatkov uporabnika, je uporabnik nemudoma dolžan osebne podatke v svojem uporabniškem profilu posodobiti.

Inštitut si pridržuje pravico do zavrnitve registracije, omejitve uporabe ali ukinitve uporabniškega računa ter drugih učinkovitih ukrepov, če uporabnik krši Splošne pogoje ali na kakršen koli drug način povzroči upočasnitev ali motenje delovanja spletne strani.

Inštitut si pridržuje pravico odstraniti in izbrisati nepotrjene uporabniške račune ali račune, ki so po presoji Inštituta dalj časa neaktivni.

Uporabnik izključno sam odgovarja za zasebnost in varno hrambo katerega koli uporabniškega imena ali gesla, s katerimi dostopa do uporabniškega računa in soglaša, da bo Inštitut preko elektronske pošte [email protected] nemudoma obvestil, če bi kadar koli posumil, da je ogrožena varnost njegovega uporabniškega računa, uporabnik pa mora zamenjati geslo. Inštitut si pridržuje pravico od uporabnika zahtevati spremembo gesla. Če uporabnik gesla ne spremeni v roku treh (3) dni po prejemu opozorila, ima Inštitut pravico blokirati uporabnikov uporabniški račun, dokler uporabnik ne spremeni gesla.

Inštitut si iz upravičenih razlogov (npr. zloraba, tehnične težave) pridržuje pravico zavrniti registracijo oziroma registracije iz teh razlogov ni dolžan izvesti.

Podatke prejemnikov, ki pisno (po elektronski pošti) zahtevajo izbris, izbrišemo v roku 5 dni od prejetja zahtevka. Podatke o prejemnikih, ki se ne odjavijo, a tudi ne berejo naših novic oziroma povezav v novicah, izbrišemo v roku 12 mesecev od zadnjega odprtega sporočila ali klika na povezavo.

 1. Politika piškotkov

Inštitut za učinkovito upravljanje spletnih strani uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih ob vašem prvem obisku naložimo v vaš brskalnik zato, da vas lahko prepoznamo, ko se naslednjič vrnete na našo spletno stran, in vam nudimo boljšo uporabniško izkušnjo.

S Politiko uporabe piškotkov Inštituta se lahko seznanite tukaj.

 1. Politika zasebnosti

Na Inštitutu za neodvisnost Ljubljana, Dunajska cesta 120, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Inštitut«) se zavedamo pomembnosti pravice do zasebnosti. S podatki zato ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila te politike zasebnosti in veljavnih predpisov na področju varstva osebnih podatkov.

S Politiko zasebnosti Inštituta se lahko seznanite tukaj.

 1. Nagradne igre

Inštitut lahko od časa do časa organizira nagradne igre. V nagradni igri Inštituta lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejme splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Vsaka oseba je lahko v posamezni nagradni igri izžrebana le enkrat. Nagrajenec 6 mesecev od objave nagrajencev nagradne igre, v kateri je bil nagrajen, ni upravičen do prejema kakršne koli druge nagrade, ki jo podeljuje Inštitut. Če nagrajenec v roku 6 mesecev od objave nagrajencev iz nagradne igre, v kateri je dobil nagrado, kljub temu sodeluje v aktualni nagradni igri in je ponovno izžreban, Inštitut v tem delu ponovi žreb nagrajenca in jo podeli naslednjemu izžrebanemu sodelujočemu, prvo izžrebani pa iz nagradne igre nasproti Inštitutu nima nikakršnih zahtevkov.

Nagrade so obdavčene v skladu z vsakokratno veljavnim Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede Inštitut. Nagrajenec je pri nagradah, ki presegajo vrednost 42 EUR v skladu z Zakonom o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan Inštitutu predložiti davčno številko in rojstne podatke.

Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali drugi protivrednosti ali prenosljive na tretje osebe.

Splošni pogoji sodelovanja v posameznih nagradnih igrah bodo objavljeni na spletni strani Inštituta ves čas trajanja nagradne igre. Če bodo posamezni splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah določena vprašanja urejali drugače kot to urejajo predmetni splošni pogoji, bodo imeli splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah prednost.

 1. O avtorskih pravicah

Skladno z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice in zakonom, ki ureja intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati ali zaščititi.

Inštitut je imetnik vseh moralnih in materialnih avtorskih pravic na avtorskih vsebinah v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, grafični elementi, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba itd.), objavljenih na spletni strani, v spletni trgovini oz. uporabljenih v storitvah, ali pa ima licenco za njihovo uporabo.

Neodvisno od navedenega je imetnik avtorske vsebine na navedenih platformah lahko tudi tretja oseba (npr. pogodbeni partner, pogodbeni sodelavec), pri tem pa so takšne vsebine ustrezno označene z navedbo vira in avtorja.

Uporabnik v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki so dostopne na spletni strani Inštituta, in na katerih imajo torej avtorske pravice Inštitut ali tretje osebe.

Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletni strani, v spletni trgovini in v storitvah, je Inštitut ali tretja oseba. Kakršna koli nepooblaščena uporaba takšnih znakov in znamk je brez predhodnega pisnega soglasja imetnika pravice izrecno prepovedana. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Vsebine, ki jih objavi Inštitut, je dovoljeno pregledovati. Inštitut izrecno prepoveduje vsako predhodno neodobreno reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe katerega koli avtorskega dela objavljenega na spletni strani, v spletni trgovini ali uporabljenega v sklopu storitev, kot tudi uporabo podatkov oziroma vsebin v drugačne namene, kot je izrecno dovoljeno s temi Splošnimi pogoji. Če uporabnik krši predmetno prepoved, si Inštitut pridržuje pravico sprožiti vse in kakršnekoli postopke za zaščito lastnih interesov in interesov svojih partnerjev in uporabniku preprečiti nadaljnjo uporabo spletne strani in storitev.

Uporabnik, ki pridobi soglasje Inštituta za uporabo posamezne avtorske vsebine, ki jo je objavil Inštitut, mora ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila, s katerimi je vsebine opremil Inštitut.

Uporabnik se zavezuje, da bo v primeru navajanja in / ali sklicevanja na vsebino ali podatke, ki so pridobljeni s spletne strani ali v povezavi s storitvami Inštituta, ustvaril povezavo na spletno mesto www.neodvisnost.si. Vsebin spletne strani in storitev in s tem tudi povezav pa ni dovoljeno objavljati na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Uporabnik in / ali lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, je na zahtevo Inštituta to dolžan odstraniti.

 1. Odgovornost

Spletna stran je uporabnikom dostopna vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov dostop do trgovine včasih ni mogoč, zato si Inštitut pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali ustavi dostop do spletne strani.

Inštitut ne prevzema odgovornosti za nedelovanje spletne strani zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne strani, nedelovanje storitev zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo. Če uporabnik ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz spletne strani, spletne trgovine in njunih vsebin.

Inštitut se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih na spletni strani. Kljub temu pa je možno, da se informacije ali storitve spremenijo tako hitro, da ni možno pravočasno popraviti podatkov na spletni strani Inštituta. V takem primeru si bo Inštitut prizadeval, da informacije na spletni strani čim prej posodobi.

Inštitut si prizadeva za zagotovitev pravilnosti podatkov, slikovnega in besednega materiala na spletni strani Inštituta. Za podrobnejše informacije se lahko vsak čas na nas obrnete preko elektronske pošte na naslov [email protected] ali po telefonu na +386 41 426 303 tekom našega delovnega časa, objavljenega na zadnji strani teh Splošnih pogojev.

Inštitut ne jamči, da bo spletna stran, spletna trgovina in storitve vedno in ves čas na voljo in / ali da bo uporaba spletne strani in spletne trgovine varna in neprekinjena. Inštitut prav tako ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, kot so izgubljeni podatki, izgubo programov, stroški povezave ali za kakršno koli podobno škodo. Odgovornost Inštituta je omejena na naklep in hudo malomarnost, obseg morebitne odškodnine pa je omejen na predvidljivo značilno škodo, razen v primeru zahtevkov zaradi poškodovanja življenja, telesa in zdravja ter zahtevke iz naslova odgovornosti za izdelek.

Inštitut ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala uporabniku, če je škoda posledica:

 • ravnanja uporabnika ali osebe, za katero uporabnik odgovarja oziroma deluje v uporabnikovem interesu;
 • ravnanja tretjih oseb;
 • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi spletne strani, spletne trgovine ali storitev Inštituta povzroči škodo Inštitutu ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

 1. Varnost in tretje osebe

Inštitut je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. Inštitut bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

 1. Nasvet uporabnikom

Uporabnikom svetujemo, naj uporabljajo spletno stran v skladu s temi Splošnimi pogoji ter navodili ponudnika poti. Uporabniki se morajo zavedati, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb, za kar Inštitut ne odgovarja.

 1. Sprememba in kršenje pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije dosegljive prek spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

Te pogoje lahko Inštitut občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko Inštitut to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev. Inštitut si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne pogoje brez predhodnega opozorila, sprememba pa začne veljati s samo objavo.

Če bo Inštitut bistveno spremenil način, kako uporablja oziroma obdeluje osebne podatke, bo pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom ali po potrebi zahteval njihovo privolitev.

Inštitut priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te Splošne pogoje, da bodo vedno obveščeni o aktualnih Splošnih pogojih uporabe ter o tem, kako Inštitut varuje njihovo zasebnost. Inštitut si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin ali spletne strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči Inštitutu ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletne strani in storitev s strani drugih uporabnikov nam sporočite na elektronski naslov [email protected] ali naslov: Inštitut za neodvisnost Ljubljana, Dunajska cesta 120, 1000 Ljubljana.

 1. Podpora uporabnikom in stik z Inštitutom

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi s temi Splošnimi pogoji, Politiko piškotkov, Politiko zasebnosti, naročili, plačili in plačilnimi pogoji, reklamacijami ali drugimi vprašanji, povezanimi s spletno stranjo in storitvami Inštituta, vključno z morebitnimi pohvalami, pripombami in pritožbami, smo vam na voljo:

 • na elektronskem naslovu: [email protected];
 • po pošti na naslovu: Inštitut za neodvisnost Ljubljana, Dunajska cesta 120, 1000 Ljubljana; ali
 • na telefonski številki: +386 41 495 226 od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure.
 1. Reševanje sporov in uporaba prava

Inštitut v skladu s slovensko zakonodajo ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil na podlagi Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Za vsa razmerja med Inštitutom in uporabniki se uporablja pravo Republike Slovenije.

Inštitut in uporabnik se zavezujeta morebitne spore reševati po mirni poti in sporazumno. Če to ne bo mogoče, pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

Pogoji so bili zadnjič posodobljeni 5. 8. 2021.

Ljubljana, dne 5. 8. 2021

Inštitut za neodvisnost Ljubljana, izobraževanje in osveščanje na področju finančne, energetske, miselne in prehranske samooskrbe

Splošni prodajni pogoji spletne trgovine www.neodvisnost.si

 1. Splošno

Ti Splošni prodajni pogoji spletne trgovine Inštituta za neodvisnost (www.neodvisnost.si) (v nadaljevanju: »Splošni prodajni pogoji«) urejajo (i) delovanje spletne trgovine, ki je v lasti in upravljanju Inštituta za neodvisnost Ljubljana, izobraževanje in osveščanje na področju finančne, energetske, miselne in prehranske samooskrbe, Dunajska cesta 120, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ponudnik« ali »Inštitut«), (ii) poslovanje in (iii) pogodbeni odnos med ponudnikom in uporabniki spletne trgovine ponudnika (v nadaljevanju: »uporabnik« ali »kupec«) in se uporabljajo za vse nakupe, naročila in druge storitve, ki jih uporabnik opravi prek spletne trgovine Inštituta, razen kjer ti Splošni prodajni pogoji izrecno določajo drugače.Sestavni del teh Splošnih prodajnih pogojev so tudi Splošni pogoji uporabe spletne strani, Politika zasebnosti in Politika piškotkov.

Splošni prodajni pogoji veljajo za in zavezujejo vse uporabnike , ki vstopajo v pravna razmerja z Inštitutom, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu.

Splošni prodajni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani www.neodvisnost.si in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor Inštitut in uporabnik skleneta pogodbo v pisni obliki, Splošni prodajni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja med pogodbo in temi Splošnimi prodajnimi pogoji, veljajo določila pogodbe, sklenjene med Inštitutom in uporabnikom.

Inštitut je upravičen spreminjati določila teh Splošnih prodajnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se spremembe veljajo z dnem objave na spletni strani www.neodvisnost.si. Inštitut lahko vse uporabnike o spremembah, ki jih šteje za bistvene, obvesti preko svojih kanalov za obveščanje, običajno pa preko elektronske pošte. Če se uporabnik samoiniciativno odjavi od prejemanja obvestil in novic in tako zaradi razlogov na svoji strani o relevantnih spremembah ni obveščen, Inštitut za morebitne težave ali kakršnekoli posledice ni odgovoren.

Uporabnik oziroma kupec potrjuje, da je skrbno prebral te Splošne prodajne pogoje, jih razume, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema.

Splošni prodajni pogoji so pripravljeni v skladu z relevantno zakonodajo s področja varstva potrošnikov, elektronskih komunikacij, varstva osebnih podatkov in z drugo relevantno zakonodajo.

 1. Registracija uporabnika in uporabniški račun

Izdelke v spletni trgovini lahko kupi vsaka (i) polnoletna fizična oseba in (ii) pravna oseba oziroma fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti.

Uporabnik mora za uspešno prvo registracijo na spletni strani www.neodvisnost.si v prijavnem obrazcu:

 • vnesti veljaven elektronski naslov,
 • vnesti geslo, ki ga določi sam,
 • ustrezno označiti, da se strinja s Splošnimi pogoji in Splošnimi prodajnimi pogoji Inštituta in
 • ustrezno označiti, da je seznanjen s tem, da ponudnik obdeluje osebne podatke uporabnika v skladu s Politiko zasebnosti.

Uporabniki, ki so pravne osebe pa morajo dodatno vnesti tudi:

 • ime družbe (firmo),
 • davčno številko in
 • poslovni naslov družbe.

Po uspešni registraciji prejme uporabnik na vnesen elektronski naslov sporočilo z obvestilom o registracji in uporabniškim imenom. Uporabnik za prijavo v uporabniški račun potrebuje uporabniško ime oz. registiran elektronski naslov in geslo.

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli preglejuje in spreminja shranjene osebne podatke, preglejuje pa lahko tudi aktualna in pretekla naročila, ki jih je uporabnik oddal v spletni trgovini. V primeru spremembe osebnih podatkov uporabnika, je uporabnik nemudoma dolžan osebne podatke v svojem uporabniškem profilu posodobiti.

Uporabnik izključno sam odgovarja za zasebnost in varno hrambo katerega koli uporabniškega imena ali gesla, s katerimi dostopa do uporabniškega računa in soglaša, da bo Inštitut preko elektronske pošte [email protected] nemudoma obvestil, če bi kadar koli posumil, da je ogrožena varnost njegovega uporabniškega računa, uporabnik pa mora zamenjati geslo. Inštitut si pridržuje pravico od uporabnika zahtevati spremembo gesla. Če uporabnik gesla ne spremeni v roku treh (3) dni po prejemu opozorila, ima Inštitut pravico blokirati uporabnikov uporabniški račun, dokler uporabnik ne spremeni gesla.

Inštitut si iz upravičenih razlogov (npr. zloraba, tehnične težave) pridržuje pravico zavrniti registracijo oziroma registracije iz teh razlogov ni dolžan izvesti. Uporabnik z vnosom svojih podatkov ob prijavi ali registraciji zagotavlja, da so njeni vneseni podatki popolni in pravilni.

Podatke prejemnikov, ki pisno (po elektronski pošti) zahtevajo izbris, izbrišemo v roku 5 dni od prejetja zahtevka. Podatke o prejemnikih, ki se ne odjavijo, a tudi ne berejo naših novic oziroma povezav v novicah, pa lahko izbrišemo v roku 12 mesecev od zadnjega odprtega sporočila ali klika na povezavo.

 1. Postopek nakupa oziroma naročila 

 • Nakupovalna košarica

Kupec odda naročilo na spletni strani oz. v spletni trgovini Inštituta s klikom na besedilo oz. gumb »Dodaj v košarico«, nakar je kupec preusmerjen v »Nakupovalno košarico«. Uporabnik lahko vsak trenutek vpogleda v svojo nakupovalno košarico, ki se nahajana v zgornjem desnem kotu na spletnem mestu ponudnika. V njej so prikazani vsi izdelki, ki jih je uporabnik dodal v košarico.

Kupec lahko vsebino nakupovalne košarice ureja (npr. dodaja in odstranjuje izbrano blago ali storitve ter spreminja njihovo količino). Če želi kupec odstraniti blago oz. storitev iz nakupovalne košarice, lahko to stori s klikom na ikono »x«, ki se nahaja na skrajni desni strani vrstice, v kateri je opredeljeno posamezno blago oz. storitev. V primeru, da do želena sprememba generirana avtomatsko, boste želene spremembe lahko videlo, ko kliknite na ikono »Posodobi košarico«. Pri izbranem blagu oz. storitvi je navedena tudi aktualna cena, količina in delni znesek oziroma znesek.

Če ima kupec promocijsko kodo ali kupon s popustom, zahtevane podatke vnese v polje »Koda kupona« in ga potrdi s klikom na ikono »Unovči kupon«.

Ko kupec vnese vse zahtevane podatke, s klikom na ikono »Nadaljuj na blagajno«, ki ga preusmeri na obrazec za vnos podatkov o plačniku in načinu plačila.

 • Podatki o plačniku in način plačila

Za uspešno oddajo naročila mora kupec v označena prazna polja vnesti osebne podatke. Obrazec predvideva vnos naslednjih podatkov:

 • za fizične osebe: ime, priimek, država / regija, ulica, poštna številka, mesto, telefon in elektronski naslov in
 • za pravne osebe: firma, davčna številka, država / regija, ulica, poštna številka, mesto, telefon in elektronski naslov.

Kupec lahko izbira med dvema vrstama plačila izbranega blaga ali storitev, in sicer (i) plačilo s plačilno kartico ali (ii) plačilo z bančnim nakazilom oziroma plačilo na bančni račun Inštituta, ki sta podrobenje predstavljeni v 4. poglavju teh Splošnih prodajnih pogojev.

Kupec ima možnost ob naročilu zapisati tudi opombe naročila pod sekcijo »Dodatne informacije« (npr. posebna navodila za dostavo, navedba drugega naslova za dostavo, ipd.).

Če ima kupec promocijsko kodo ali kupon s popustom, lahko zahtevane podatke vnese tudi v tem koraku v polje »Koda kupona« in ga potrdi s klikom na ikono »Unovči kupon«.

Kupec mora za dokončanje oddaje naročila izrecno označiti polje, da se strinja s Splošnimi pogoji, temi Splošnimi prodajnimi pogoji in da je seznanjen s tem, da Inštitut obdeluje osebne podatke kupca v skladu s Politiko zasebnosti. Podatki, ki so za uspešno oddajo naročila obvezni, so v obrazcu označeni označeni z zvezdico (*).

Pred dokončno oddajo naročila se kupec lahko vrne na prejšnji korak s klikom na puščico »Nazaj« v orodni vrstici brskalnika.

 • Zaključek naročila

S klikom na gumb »Kupite sedaj« na dnu strani kupec odda zavezujočo ponudbo za nakup izdelkov, zbranih v nakupovalni košarici.

V primeru manjkajočih ali napačnih podatkov se relevantno polje za vnos podatkov obarva z rdečo barvo, kupec pa prejme opozorilo, da naročilo ni bilo oddano in da je potreben vnos oziroma popravek osebnih podatkov.

Po uspešni oddaji naročila je kupec preusmerjen na spletno stran Inštituta, na kateri je obveščen, da je bilo naročilo sprejeto, dodatno pa je obveščen tudi o številki naročila, datumu oddaje naročila, znesku za plačilo in izbranim načinom plačila. V primeru plačila plačila z bančnim nakazilom oziroma plačilom na bančni račun Inštituta pa kupec v tem obvestilu prejme tudi podrobnosti o bančnem računu Inštituta, na katerega nakaže kupnino, ter specifikacijo nakupovalne košarice. Sočasno s preusmeritvijo pa kupec na svoj elektronski naslov prejme tudi sporočilo Inštituta z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetek naročila.

Po prejemu plačila oz. potrdila o izvedenem plačilu prejme kupec na svoj elektronski naslov sporočilo Inšituta z obvestilom o zaključenem naročilu, s tem pa se šteje kupoprodajna pogodba med Inštitutom in kupcem za sklenjeno.

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve naročila v primeru, da storitve ni mogoče opraviti oziroma blaga ni več na zalogi ali zaradi očitno napačnih cen, ki lahko nastanejo v primeru napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer ponudnik kupca obvesti v najkrajšem možnem času preko elektronske pošte. V primeru, če je potrebno preveriti resničnost oz. točnost podatkov, ki jih je Inštitutu posredoval kupec, lahko Inštitut kupca kontaktira preko elektronske pošte ali telefonske številke, ki jo je kupec vnesel v spletno trgovino ob oddaji naročila.

Potrjeno naročilo in s tem pogodba med ponudnikom in kupcem se v elektronski obliki nahaja na sedežu Inštituta. Kupec lahko pridobi kopijo potrjenega naročila oz. pogodbe na podlagi zahteve, ki jo po elektronski pošti naslovi na [email protected].

Kupca zavezujejo Splošni pogoji Inštituta, Splošni prodajnimi pogoji kot tudi Politiko zasebnosti in Politika piškotkov in vsak drug takšen akt Inštituta, ki so objavljeni na spletni strani Inštituta in veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila oziroma nakupa.

Do naročenih in plačanih vsebin kupec lahko dostopa preko svojega računa na spletni strani www.neodvisnost.si.

 1. Način plačila

Plačilo izdelkov v spletni trgovini ponudnika lahko kupci opravijo (i) s plačilno kartico in (ii) z bančnim nakazilom na bančni račun Inštituta:

 • Plačilo s plačilno kartico

Elektronska plačila v spletni trgovini Inštituta se sprovedejo preko platforme za obdelavo transakcij s kreditnimi in debetnimi karticami Stripe, pri čemer so vsa plačila z bančnimi karticami zavarovana. Vse informacije o transakcijah, ki jih posredujeta (i) spletna stran oz. spletna trgovina Inštituta in (ii) sistemi podjetja Stripe, so šifrirane s pomočjo 256-bitnih SSL potrdil. Nakup v spletni trgovini Inštituta je možen s plačilnimi karticami MasterCard, Visa in American Express.

Nakup s plačilnimi karticami je v spletni trgovini Inštituta varen. Inštitut zagotavlja ukrepe, namenjene zmanjševanju prevar pri spletnih plačilih, skladno z nacionalno in evropsko zakonodajo, ki ureja plačilne storitve, ki v določenih primerih zahteva ukrep t.i. močne avtentikacije strank. Spletna trgovina Inštituta je zato opremljena s tehničnimi in informacijskimi orodji, ki omogočajo dvojno identifikacijo strank, kjer je ta potrebna.

 • Bančno nakazilo oziroma plačilo na bančni račun Inštituta

V primeru izbire plačila na podlagi bančnega nakazila oziroma plačila na bančni račun Inštituta, kupec po zaključku naročila prejme potrditveno elektronsko sporočilo o prejemu naročila. V potrditvenem elektronskem naročilu inštitut kupcu posreduje tudi podatke za plačilo. Kot referenčno številko / sklic mora kupec uporabiti številko naročila, kot je navedena v potrditvenem elektronskem sporočilu.

Naročilo je potrebno plačati najkasneje v 30 dneh od prejema potrditvenega elektronskega sporočila s podatki o plačilu, v nasprotnem primeru bo naročilo preklicano.

Naročilo bo zaključeno takoj, ko bo plačilo vidno na bančnem računu Inštituta oz. ko od kupca prejmemo potrdilo o plačilu na elektronski naslov: [email protected].

 1. Cene in komercialni pogoji

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (EUR). Če ni posebej določeno drugače, cene že vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene, navedene v spletni trgovini Inštituta, veljajo le za nakupe v spletni trgovini Inštituta.

Inštitut svoje storitve zaračunava po vsakokrat veljavnem ceniku, ki jih kupec plača kot enkratno plačilo ob naročilu. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na spletni (pod)strani, na kateri uporabnik opravlja nakup. Cena, ki zavezuje kupca, je cena, ki velja v trenutku oddaje naročila.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni programi in moduli, delavnice, seminarji, ipd.), prejme kupec dostop do naročenih vsebin po opravljenem plačilu s strani kupca in prejemu potrdila o plačilu za naročene storitve s strani Inštituta.

Če je storitev Inštituta, ki jo je kupec plačal, časovno omejena, Inštitut dostop do storitve kupcu onemogoči po poteku obdobja, za katero je bila storitev plačana.

Kupec je seznanjen in soglaša, da ima Inštitut pravico, da v primeru kupčevega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj kupcu ali izdajati dodatne dokumente, kupcu zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

 1. Promocijske kode in kuponi s popustom

Kot način posebne promocije lahko uporabniki določene izdelke kupujejo tudi s promocijskimi kodami ali s kuponi s popustom, ki jih od časa do časa objavi / ponudi Inštitut in / ali njegovi pogodbeni partnerji. Promocijske kode in kuponi s popustom prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejeni. Kupec promocijskih kod in kuponov s popustom po poteku časa, v katerem veljajo, ne more več unovčiti.

Pri vsakem nakupu lahko kupec uporabi le eno promcijsko kodo ali kupon za popust, ti pa se ne seštevajo in ne veljajo na izdelke v akciji, razen če je na spletni strani Inštituta oz. v spletni trgovini izrecno navedeno drugače.

 1. Izdaja računa

Inštitut izda račun v fizični ali v elektronski obliki in ga kupcu pošlje na naslov prebivališča oz. na elektronski naslov, ki ga je ta navedel pri oddaji naročila.

Kupec je dolžan pred dokončno oddajo naročila preveriti pravilnost podatkov za izdajo računa. Kupec je dolžan Inštitut o morebitni napaki obvestiti najkasneje v 3 dneh od prejema obvestila o uspešno oddanem naročilu. Inštitut si pridržuje pravico, da kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upošteva.

 1. Roki za izvedbo storitev in mnenja kupcev

Inštitut omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkasneje 48 urah po prejemu plačila oz. potrdila o plačilu, ki mu ga posreduje kupec. Ostale storitve Inštitut izvede v roku, ki je naveden v ponudbi posameznega programa, delavnice, seminarja ali druge ponudnikove storitve oziroma v roku, ki je med Inštitutom in kupcem izrecno dogovorjen.

Inštitut lahko rok za izvedbo storitve kadarkoli spremeni, pri tem se pa zavezuje, da bo kupca v takih primerih obvestil v najkrajšem možnem času preko kontaktnega podatka, ki ga je Inštitutu posredoval kupec.

Kupci s sprejemom teh Splošnih prodajnih pogojev soglašajo, da lahko Inštitut izjave kupcev, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, objavi v tržne namene (npr. na spletni strani, v oglasnih sporočilih, elektronskih sporočilih). Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo uporabnika, razen če od uporabnika pridobi eksplicitno pisno privolitev za objavo.

 1. Dostava

Inštitut si prizadeva za najhitrejšo možno dostavo naročenega blaga na območju Republike Slovenije. Pogodbeni partner Inštituta za dostavo pošiljk je POŠTA SLOVENIJE d.o.o., ki svoje storitve opravlja na podlagi lastnih splošnih pogojev. Dostava naročenega blaga se izvede v roku, ki je naveden na spletni strani izdelka, oziroma ki je kupcu sporočen v elektronskem sporočilu in se izvrši na želeni naslov, ki ga kupec vpiše v obrazec s podatki o kupcu v postopku oddaje naročila v spletni trgovini. Cena dostave manjših paketov do 30 kg znaša 3,50 EUR.

Dobavni rok za pošiljke je do sedem delovnih dni. Dan oddaje pošiljke, sobote, nedelje in prazniki se ne štejejo v čas dobave. Dobavni rok začne teči naslednji delovni dan po oddanem naročilu v spletni trgovini. V primeru nakupa z bančnim nakazilom, začne rok dobave teči z dnem, ko Inštitut (spletna trgovina) prejme nakazilo za blago.

Zaradi praznikov ali vikendov se lahko čas dobave lahko podaljša. Če zaradi nepredvidljivih razlogov Inštitut naročila ne bo mogel dostaviti v obljubljenem roku, bo kupca obvestil o novem dobavnem roku preko kontaktnih podatkov, ki jih je kupec vpisal v naročilu (npr. telefonu, elektronska pošta).

Višja sila in podobne okoliščine, vključno s stavko, vojno, nepredvidljivimi vremenskimi razmerami, zaprtjem, blokado, požarom, motnjo v prometu, motnjo pri dovajanju energije in surovin, izrednimi razmerami, razglasitvijo epidemije ali pandemije, ukrepi namenjenimi za zaščito prebivalstva (vključno z omejitvijo gibanja) zaradi nalezljivih bolezni in drugimi ukrepi oblasti, ki niso krivda Inštituta, ustrezno podaljšujejo roke za dostavo. Če dobave ali storitve iz razlogov naštetih v prejšnjem stavku v celoti ali delno ni možno izvesti oziroma bi to Inštitutu povzročilo nerazumne stroške, ima Inštitut pravico do odstopa od pogodbe. Kupec se z navedenim strinja in soglaša, da v tem primeru ne bo upravičen do povračila kakršnekoli škode, ki bi mu lahko nastala zaradi odstopa od pogodbe s strani Inštituta.

 • Odstop od naročila oz. pogodbe

Inštitut lahko iz razlogov navedenih v Splošnih pogojih in teh Splošnih prodajnih pogojih brez odpovednega roka enostransko odstopi od pogodbe, ki jo je sklenil s kupcem, pri tem pa mora kupca pravočasno pisno (vključno z elektronskim sporočilom) obvestiti.

Če Inštitut zaradi razlogov na svoji strani enostransko odpove pogodbo in kupcu onemogoči pregledovanje vsebin, je Inštitut dolžan kupcu vrniti sorazmerni del kupnine za tekoči mesec in vsa morebitna predplačila za sporno storitev, ki jih je kupec na podlagi te pogodbe že izvedel.

Če Inštitut zaradi kupčevih kršitev Splošnih pogojev in / ali Splošnih prodajnih pogojev enostransko odpove pogodbo in kupcu onemogoči pregledovanje vsebin, Inštitut kupcu ni dolžan vrniti ne sorazmernega dela kupnine za tekoči mesec v primeru naročnine, niti mu ni dolžan vrniti kakršnihkoli predplačil, ki jih je kupec na podlagi te pogodbe že izvedel.

Kupec, ki je potrošnik, lahko v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov od pogodbe, sklenjene preko spletne trgovine Inštituta, brez razloga odstopi v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe, Inštitut pa mu je dolžan kupnino vrniti najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila kupca o odstopu od pogodbe. Kupec mora odstop od pogodbe Inštitutu sporočiti pisno, kar vključuje tudi elektronsko pošto ([email protected]).

Če kupec enostransko odpove pogodbo, na podlagi katere mesečno plačuje za dostop do naročenih vsebin, se pogodba šteje za odpovedano z mesecem, ki sledi mesecu, v katerem je Inštitut prejel odpoved. Če je kupec plačilo za storitev za določeno obdobje opravil v celoti, ni upravičen do vračila vnaprej plačanega zneska, razen če je Inštitut grobo kršil svoje obveznosti do kupca.

 • Zahtevki kupca

Kupec lahko uveljavlja stvarno napako na kupljenem in izročenem blagu, prav tako pa lahko uveljavlja reklamacijo zoper nepravilno opravljeno storitev oziroma storitev opravljeno v nasprotju z dogovorom med strankama pogodbe.

Kupec je dolžan prejeto stvar pregledati takoj, ko je to mogoče, in o očitnih napakah pisno obvestiti prodajalca v osmih dneh, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Enako velja v primeru nepravilno opravljene storitve.

Če je kupec potrošnik, mora ta Inštitut o stvarni napaki na blagu, nepravilno opravljeni storitvi oziroma storitvi opravljeni v nasprotju z dogovorom, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov obvestiti v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita ali storitev opravljena nepravilno oziroma v nasprotju z dogovorom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Inštitut ne odgovarja za stvarne napake, ki se pojavijo po 2 letih od izročitve izdelka. Če obstoj napake na blagu, prodanemu potrošniku oziroma nepravilnost pri storitvi opravljeni za potrošnika ni sporna, mora Inštitut čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi kupčevi zahtevi, če je pa zahteva potrošnika sporna, pa bo Inštitut na njegovo zahtevo odgovoril najpozneje v osemih dneh po njenem prejemu.

Potrošnik, ki je pravočasno in pravilno obvestil Inštitut o stvarni napaki ter mu omogočil, da blago pregleda, ima pravico od Inštituta zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Kupec kot pravna oseba, ki je pravočasno in pravilno obvestil Inštitut o stvarni napaki ter mu omogočil, da blago pregleda ima pravico od Inštituta zahtevati, da:

 • da napako odpravi ali da mu izroči drugo stvar brez napake (izpolnitev pogodbe);
 • zahteva znižanje kupnine; ali
 • odstopi od pogodbe.

V vsakem primeru pa ima vsak kupec pravico zahtevati povrnitev škode, ki bi mu zaradi tega nastala.

V primeru nepravilno opravljene storitve ali storitve opravljene v nasprotju z dogovorom, ima kupec, ki je pravočasno pisno obvestil Inštitut o nepravilnosti, pravico od Inštituta zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.
 • Avtorske pravice

Skladno z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice in zakonom, ki ureja intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati ali zaščititi.

Inštitut je imetnik vseh moralnih in materialnih avtorskih pravic na avtorskih vsebinah v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, grafični elementi, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba itd.), objavljenih na spletni strani, v spletni trgovini oz. uporabljenih v storitvah, ali pa ima na teh vsebinah licenco za uporabo.

Neodvisno od navedenega je imetnik avtorske vsebine na navedenih platformah lahko tudi tretja oseba (npr. pogodbeni partner, pogodbeni sodelavec), pri tem pa so takšne vsebine ustrezno označene z navedbo vira in avtorja.

Uporabnik oziroma kupec v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki so dostopni na spletni strani Inštituta, in na katerih ima torej avtorske pravice Inštitut ali tretja oseba.

Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletni strani, v spletni trgovini in v storitvah, je Inštitut ali tretja oseba. Kakršna koli nepooblaščena uporaba takšnih znakov in znamk je brez predhodnega pisnega soglasja imetnika pravice izrecno prepovedana. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Vsebine, ki jih objavi Inštitut, je dovoljeno pregledovati. Inštitut izrecno prepoveduje vsako predhodno neodobreno reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe katerega koli avtorskega dela objavljenega na spletni strani, v spletni trgovini ali uporabljenega v sklopu storitev, kot tudi uporabo podatkov oziroma vsebin v drugačne namene, kot je izrecno dovoljeno s temi Splošnimi prodajnimi pogoji. Če uporabnik krši predmetno prepoved, si Inštitut pridržuje pravico sprožiti vse in kakršnekoli postopke za zaščito lastnih interesov in interesov svojih partnerjev in uporabniku preprečiti nadaljnjo uporabo spletne strani in storitev.

Uporabnik oziroma kupec, ki pridobi soglasje Inštituta za uporabo posamezne avtorske vsebine, ki jo je objavil Inštitut, mora ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila, s katerimi je vsebine opremil Inštitut.

Vsak uporabnik oziroma kupec se zavezuje, da bo v primeru navajanja in / ali sklicevanja na vsebino ali podatke, ki so pridobljeni s spletne strani ali v povezavi s storitvami Inštituta, ustvaril povezavo na spletno mesto www.neodvisnost.si. Vsebin spletne strani in storitev in s tem tudi povezav pa ni dovoljeno objavljati na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Uporabnik in / ali lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, je na zahtevo Inštituta to dolžan odstraniti.

 • Politika zasebnosti in varovanje osebnih podatkov

Uporabnik spletne strani oziroma kupec je seznanjen, da ponudnik obdeluje njegove osebne podatke na način in za namene določene v Politiki zasebnosti.

 • Odgovornost

Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje prek spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč, zato si Inštitut pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali ustavi dostop do spletne trgovine.

Inštitut ne prevzema odgovornosti za nedelovanje trgovine zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne trgovine, nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo. Če uporabnik ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz spletne strani, spletne trgovine in njunih vsebin.

Inštitut se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih na spletni strani in v spletni trgovini. Kljub temu pa je možno, da se lastnost storitev ali izdelkov spremeni tako hitro, da ni možno pravočasno popraviti podatkov v spletni trgovini Inštituta. V takem primeru bo Inštitut kupca o spremembah obvestil in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.

Inštitut si prizadeva za zagotovitev ustrezne predstavitve vseh storitev in izdelkov v spletni trgovini Inštituta, pri tem pa dopušča možnost za nepravilnosti podatkov, slikovnega ali besednega materiala v spletni trgovini Inštituta. Za podrobnejše opise in informacije se lahko vsak čas na nas obrnete preko elektronske pošte na naslov [email protected] ali po telefonu na +386 41 426 303 tekom našega delovnega časa, objavljenega na zadnji strani teh Splošnih prodajnih pogojev.

Inštitut ne jamči, da bo spletna stran, spletna trgovina in storitve vedno in ves čas na voljo, da bo uporaba spletne strani in spletne trgovine varna in neprekinjena. Inštitut prav tako ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, kot so izgubljeni podatki, izgubo programov, stroški povezave ali za kakršno koli podobno škodo. Odgovornost Inštituta je omejena na naklep in hudo malomarnost, obseg morebitne odškodnine pa je omejen na predvidljivo značilno škodo, razen v primeru zahtevkov zaradi poškodovanja življenja, telesa in zdravja ter zahtevke iz naslova odgovornosti za izdelek.

Inštitut ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala uporabniku, če je škoda posledica:

 • ravnanja uporabnika ali osebe, za katero uporabnik odgovarja oziroma deluje v uporabnikovem interesu;
 • ravnanja tretjih oseb;
 • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo Inštitutu ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

 • Varnost in tretje osebe

Inštitut je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. Inštitut bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

 • Nasvet uporabnikom

Uporabnikom svetujemo, naj uporabljajo spletno trgovino v skladu s temi Splošnimi prodajnimi pogoji, Splošnimi pogoji in navodili ponudnika poti. Uporabniki se morajo zavedati, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb, za kar Inštitut ne odgovarja.

 • Sprememba in kršenje pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije dosegljive prek spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

Te Splošne prodajne pogoje lahko Inštitut občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko Inštitut to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev. Inštitut si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne prodajne pogoje brez predhodnega opozorila, sprememba pa začne veljati s samo objavo.

Če bo Inštitut bistveno spremenil način, kako uporablja oziroma obdeluje osebne podatke, bo pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom ali po potrebi zahteval njihovo privolitev.

Inštitut priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te Splošne prodajne pogoje, da bodo vedno obveščeni o aktualnih pogojih uporabe ter o tem, kako Inštitut varuje njihovo zasebnost. Inštitut si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Splošne pogoje ali Splošne prodjane pogoje oziroma delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin ali spletne strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči Inštitutu ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletne strani in storitev s strani drugih uporabnikov nam sporočite na elektronski naslov [email protected] ali naslov: Inštitut za neodvisnost Ljubljana, Dunajska cesta 120, 1000 Ljubljana.

 • Podpora uporabnikom in stik z Inštitutom

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi s temi Splošnimi prodajnimi pogoji, Splošnimi pogoji, Politiko piškotkov, Politiko zasebnosti, naročili, plačili in plačilnimi pogoji, reklamacijami ali drugimi vprašanji, povezanimi s spletno stranjo, spletno trgovino in storitvami Inštituta, vključno z morebitnimi pohvalami, pripombami in pritožbami, smo vam na voljo:

 • na elektronskem naslovu: [email protected];
 • po pošti na naslovu: Inštitut za neodvisnost Ljubljana, Dunajska cesta 120, 1000 Ljubljana; ali
 • na telefonski številki: +386 41 495 226  od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure.
 • Reševanje sporov in uporaba prava

Inštitut v skladu s slovensko zakonodajo ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil na podlagi Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Za vsa razmerja med Inštitutom in uporabniki se uporablja pravo Republike Slovenije.

Inštitut in uporabnik se zavezujeta morebitne spore reševati po mirni poti in sporazumno. Če to ne bo mogoče, pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

Pogoji so bili zadnjič posodobljeni 5. 8. 2021.

Ljubljana, dne 5. 8. 2021

Inštitut za neodvisnost Ljubljana, izobraževanje in osveščanje na področju finančne, energetske, miselne in prehranske samooskrbe